Veel gestelde vragen

Lijst met veel gestelde vragen over:Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580 Meetinstructie bruto inhoud woningen volgens NEN 2580.Hoe moet je omgaan met open haar- den (oppervlak > 0,5 m2)? Weliswaar is de haard 'toegankelijk', maar als woonoppervlak niet echt nuttig. Ver- wijderen kan, maar is bouwkundig een forse ingreep. En in het verlengde hiervan: vaak zie je aan weerszijden van de open haard een soort 'bankje', bijvoorbeeld gemetseld of in natuur- steen. Hoe hiermee om te gaan?

De gebruiksoppervlakte wordt geme- ten binnen de buitenste/scheidende muren. Inclusief dragende en niet dragende binnenmuren, ko- lommen en dergelijke. De open haard valt binnen de buitenste muren en de oppervlakte die de haard in beslag neemt telt daardoor mee als gebruiks- oppervlakte. Het maakt daarbij niet uit of deze nu onderdeel uitmaakt van de constructie of geheel vrij- staand/hangend in de ruimte aanwe- zig is. Hetzelfde geldt voor het 'bankje' maar ook voor keukenkast- jes, aanrechtblokken en dergelijke.


Hoe bepaal ik de oppervlakte van een trapgat (of schalmgat)?

Wanneer de totale verdiepingsopper- vlakte inclusief de oppervlakte van het trapgat bekend is, moet om de ge- bruiksoppervlakte te berekenen, de oppervlakte van een trapgat dat gro- ter is dan 4,0 m2, worden gemeten. Deze oppervlakte maakt immers geen deel uit van de gebruiksoppervlakte van de woning. De oppervlakte wordt berekend langs binnenzijde van het trapgat/schalmgat (of vide) dus langs de buitenste vloeropening.


Hoe moet worden omgegaan met combinaties van trapgaten en vides?

Bij combinaties van trapgaten en vi- des wordt gekeken naar het totale "gat in de vloer". Wanneer dit kleiner is dan 4,0 m2, wordt het tot de ge- bruiksoppervlakte gerekend.


Wordt een (buiten)koekoek (als uitge- bouwde bak aan de buitenkant van de keldermuur) bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte van de woning meegerekend?

Nee.


Bij een kelder of souterrain is sprake van een (zeer) grote uitgebouwde bak aan de buitenkant van de keldermuur (koekoek). Kan sprake zijn van ge- bruiksoppervlakte wonen?

In beginsel wordt de kelder op vloer- niveau gemeten. Aangezien de uitge- bouwde bak aan de buitenkant van de keldermuur zich "in de opgaande scheidingsconstructie bevindt", wordt de oppervlakte (net als bijvoorbeeld een vensterbank) niet tot de gebruiks- oppervlakte gerekend.

Wanneer bij de uitgebouwde bak sprake is van een zeer groot opper- vlakte moet worden beoordeeld of sprake kan zijn van een afzonderlijke verdieping, waarvoor de gebruiksop- pervlakte gemeten kan worden. Als richtlijn kan hiervoor worden aange- houden dat de netto-hoogte van de koekoek ten minste 2,0 meter be- draagt en de vloeroppervlakte ten minste 4,0m2 bedraagt.


Wordt bij een benedenwoning de ruimte onder de trap (de trap naar de bovenwoning) meegerekend tot de ge- bruiksoppervlakte?

Deels. Doordat de trap in dit geval feitelijk de scheiding tussen de twee woningen vormt, moet de ruimte on- der de trap gezien worden als ruimte "onder een schuine kap". De ruimte met een netto-hoogte tot 1,5 m wordt daarom niet tot de gebruiksopper- vlakte gerekend. De ruimte met een netto-hoogte groter dan 1,5 m wordt wel meegerekend tot de gebruiksop- pervlakte.